22بهمن سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ایران

 پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارکباد

 ۲۲بهمن سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

بدنبال اعتراضات مردم ،روحانیت و دانشجویان برضداستبدادوفسادحکومت پادشاهی که از زمان پس ازمشروطیت ادامه پیداکردقیام واعتراض طیفهای یادشده درزمانهای مختلف شکلهای گوناگونی بخودگرفت. ازآن جمله قیام 15خردادسال42  امام خمینی ومردم که منجربه تبعید امام توسط رژیم شاه به ترکیه وبعد نجف شد،اعتراض مردم تهران وقم علیه مقاله توهین آمیزروزنامه اطلاعات به امام خمینی در19دی 1356،سرکوب وکشتارمردم توسط رژیم شاه وبرگزاری هفتم وچهلم برای شهداتوسط مردم بطور روز افزون اعتراض ملت علیه نظام شاهی گسترش پیداکردتامنجربه خروج شاه ازایران در26دیماه57گردید باادامه تظاهرات واوج گرفتن اعتصابات ملت امام خمینی در12بهمن 1357ازپاریس واردتهران شد ودرنهایت در22بهمن 57نظام شاهنشاهی سقوط کردو انقلاب اسلامی مردم به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید که این فاصله ده روز از ورود امام به ایران وپیروزی انقلاب اسلامی به دهه فجر مشهورگردید. 

  

 دهه فجرو22 بهمن سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارکباد

 

خلاصه مقدمات شروع وپیروزی انقلاب اسلامی ازپیوند" پیشینه واسباب پیروزی انقلاب اسلامی ایران" قابل مطالعه است. 

 

22بهمن سالگردپیروزی انقلاب اسلامی برملت ایران مبارکباد.

/ 0 نظر / 12 بازدید