22بهمن سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ایران

۲۲بهمن سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ایران است. ملت ایران دراین روزباشرکت درراهپیمایی یادوخاطره این روزبزرگ را گرامی می دارند.این سالگرد برملت ایران مبارکباد.  

  بدنبال اعتراضات مردم ،روحانیت و دانشجویان برضداستبدادوفسادحکومت پادشاهی که از زمان پس ازمشروطیت ادامه پیداکردقیام واعتراض طیفهای یادشده درزمانهای مختلف شکلهای گوناگونی بخودگرفت. ازآن جمله قیام 15خردادسال42 امام خمینی ومردم که منجربه تبعید امام توسط رژیم شاه به ترکیه وبعد نجف شد،اعتراض مردم تهران وقم علیه مقاله توهین آمیزروزنامه اطلاعات به امام خمینی در19دی 1356،سرکوب وکشتارمردم توسط رژیم شاه وبرگزاری هفتم وچهلم برای شهدا بطور روز افزون اعتراض ملت علیه نظام شاهی گسترش پیداکردتامنجربه خروج شاه ازایران در26دیماه1357گردید.باادامه تظاهرات واوج گرفتن اعتصابات ملت در12بهمن 1357 امام خمینی ازپاریس به وطن بازگشت وبا ادامه مبارزات ونادیده گرفتن حکومت نظامی بدستورامام سرانجام در22بهمن 57نظام شاهنشاهی سقوط کردو انقلاب اسلامی مردم به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید که این فاصله ده روز از ورود امام به ایران وپیروزی انقلاب اسلامی به دهه فجر مشهورگردید.  مطالب بیشتردرموردمقدمات شروع وپیروزی انقلاب اسلامی از اینجا  قابل مطالعه است.  

   دهه فجر وسالگردپیروزی انقلاب اسلامی برملت ایران مبارکباد. 

/ 0 نظر / 37 بازدید